Nieuws

Hoge lening bij eigen BV op tijd aflossen

Leent u meer dan € 700.000 van uw BV, dan wordt het meerdere vanaf 2023 belast als fictief inkomen in box 2. De eerste peildatum is 31 december 2023. U heeft dus nog even de tijd om - indien gewenst - uw lening onder het maximum te krijgen.

Excessief lenen

Box 2. Vanaf 2023 geldt dat als u samen met uw fiscaal partner meer dan € 700.000 van uw BV leent, het meerdere dan in box 2 belast wordt als fictief inkomen uit aanmerkelijk belang. In 2023 bedraagt het belastingtarief in box 2 26,9%.

Alleen schulden tellen mee. Om de hoogte van de lening vast te stellen, tellen alle schulden van u en uw fiscaal partner aan uw BV(’s) mee, behalve de eigenwoningschulden. Alleen uw schulden tellen mee, er wordt geen rekening gehouden met eventuele vorderingen die u op uw BV heeft. Dit betekent dus indien u als dga een rekening-courantvordering op de BV heeft en een gewone schuld, dat deze vordering en schuld dus niet van rechtswege worden verrekend. Let op.  U moet dan voor 31 december 2023 een overeenkomst van verrekening opstellen om ervoor te zorgen dat de vordering in mindering wordt gebracht op de schuld aan de BV.

Geen liquide middelen. De pijn wordt pas echt groot als noch de dga, noch de BV over voldoende liquide middelen beschikt om de box 2-heffing over het exces te betalen. De praktijk is vaak dat de dga de gelden (deels) heeft opgemaakt aan consumptie, zodat deze uit zijn vermogen zijn.

Oplossingen

Herfinancieren bij een bank. Door geld te lenen bij een bank om vervolgens de privéschuld aan de BV af te lossen, voorkomt u dat het exces wordt belast in box 2. Let op.  De rente is echter tegenwoordig ook niet meer zo laag als een jaar geleden, dus dit is wel een dure oplossing.

Bezittingen aan BV overdragen. Een andere ogenschijnlijk eenvoudige oplossing is om de bezittingen die privé zijn gekocht met het van de BV geleende geld of andere privébezittingen, aan de BV over te dragen ter aflossing van de lening. Het overdragen van roerende zaken (aandelen, obligaties, cryptovaluta, kunst, e.d.) is eenvoudig te realiseren. Tip.  Gebruik hiervoor, indien mogelijk, laag renderende effecten, omdat het rendement in de BV belast is met vennootschapsbelasting en later bij uitkeren ook met box 2-heffing.

Overdragen onroerende zaken aan de BV. Overwogen zou kunnen worden om onroerende zaken aan de BV over te dragen ter aflossing van de schuld. Let op.  Dit is een dure variant omdat de BV dan 10,4% overdrachtsbelasting moet betalen.

Overdragen toekomstige huurinkomsten. Via cessie van de toekomstige huurtermijnen van privé gehouden beleggingspanden, kan de schuld aan de BV worden afgelost. De waarde van deze toekomstige huurtermijnen is onder andere afhankelijk van de indexatie op de huur, de nog resterende huurperiode, de disconteringsvoet waartegen de huurtermijnen contant worden gemaakt en de kredietwaardigheid van de huurder.

Bezittingen aan kinderen schenken. Ook kinderen van de dga mogen € 700.000 bij de BV van hun ouder lenen. Stel, u heeft met geld van de BV € 500.000 aan effecten gekocht. U zou aan een kind bijv. € 300.000 aan effecten kunnen schenken onder de last om € 200.000 schuld aan de BV over te nemen. Bij de ouder daalt dan de schuld aan de BV met € 200.000. Het kind is dan bevoordeeld met € 100.000 waarover schenkbelasting betaald moet worden (10%). Deze oplossing kan ook bij beleggingsvastgoed worden toegepast. Als de verkrijger (het kind) zowel overdrachtsbelasting als schenkbelasting verschuldigd is, kan de overdrachtsbelasting onder voorwaarden verrekend worden met de schenkbelasting.

Excessief lenen leidt in 2023 tot 26,9% box 2-heffing. Er is een aantal mogelijkheden om niet direct tegen excessieve heffing aan te lopen, bijv. door een effectenportefeuille of de toekomstige huurtermijnen van een privé verhuurd pand aan de BV over te dragen.

Bron: tips & advies ondernemingsdatabank