27 januari 2016
Onderwerpen: MKB Personeel Wetswijziging

Vrije ruimte in 2015 en in 2016

Sinds 2015 hoeven organisaties de vrije ruimte niet meer ieder loontijdvak af te rekenen, maar mag dat in één keer over het hele afgelopen jaar. Een eventuele overschrijding van de vrije ruimte moet uiterlijk in de eerste loonaangifte over 2016 worden afgerekend.

Is het eindheffingsloon van 2015 gelijk aan of minder dan de vrije ruimte van 2015? Dan hoeft uw organisatie over 2015 geen eindheffing werkkostenregeling (WKR) aan te geven en te betalen. Is het eindheffingsloon meer dan de vrije ruimte, dan moet de werkgever 80% eindheffing berekenen over het verschil. Hij draagt via de eindheffing WKR alleen loonbelasting/premie volksverzekeringen af. Dit eindheffingsloon vormt geen loon voor de werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet.

Afrekenen in loonaangifte over eerste tijdvak 2016

Als er over 2015 eindheffing WKR is verschuldigd, moet de werkgever deze uiterlijk bij de loonaangifte over het eerste tijdvak van 2016 betalen. Is er in de loop van 2015 al eindheffing betaald, dan is de loonaangifte over het eerste tijdvak van 2016 het uiterste moment om de eindafrekening te maken.

Er is één uitzondering: als uw organisatie in de loop van het kalenderjaar ophoudt te bestaan, moet de eindheffing WKR uiterlijk worden aangegeven in de loonaangifte over het tijdvak waarin de inhoudingsplicht eindigt.

Gezamenlijke vrije ruimte voor concern

Als een groep samenhangende organisaties de concernregeling toepast en dus een gezamenlijke vrije ruimte aanhoudt, moet bij overschrijding van de collectieve vrije ruimte het concernonderdeel met het hoogste fiscale loon over 2015 de eindheffing aan de Belastingdienst afdragen.

De WKR maakt met ingang van januari 2016 maar een beperkt aantal wijzigingen door. 

Maaltijd in bedrijfskantine

In 2016 bedraagt de vrije ruimte 1,2% van de fiscale loonsom van uw onderneming. Voor een maaltijd geldt in 2016 een normbedrag van € 3,25 (2015: € 3,20) per maaltijd.

Rentevoordeel personeelslening

Uw organisatie mag het rentevoordeel niet meer onbelast laten wanneer uw organisatie een lening aan uw werknemer verstrekt voor aanschaf of verbouwen van zijn eigen woning en waarbij de werknemer een lagere rente betaalt dan hij bij een bank verschuldigd zou zijn. Het rentevoordeel inclusief kosten dient altijd tot het loon van de werknemer te worden berekend en mag niet ondergebracht worden in de vrije ruimte. Dit houdt in dat de werknemer hier altijd loonbelasting/premie volksverzekering over moet betalen. De werkgever betaalt hier werkgeversheffing Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen over. Eén nihilwaardering zal worden opgeheven, verder blijven alle nihil en gerichte vrijstellingen van kracht. Werknemers mogen het belaste rentevoordeel onder de daarvoor geldende voorwaarden wel aftrekken met de aangifte inkomstenbelasting.

Gebruikelijksheidscriterium

Het gebruikelijkheidscriterium zal in 2016 aangescherpt worden. Met het gebruikelijkheidscriterium mogen de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die de werkgever aanwijst als eindheffingsloon niet meer dan 30% afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Met ingang van 2016 moet de gebruikelijkheidstoets van een bepaalde omvang gebruikelijk zijn. De aanpassing is met name gericht op bonussen. Krijgen werknemers jaarlijks een belaste bonus van € 6.000,- dan is het niet gebruikelijk dat de werkgever die bonus plotseling onbelast (via de vrije ruimte) geeft. Dit zou voor de werknemer een verdubbeling van de bonus betekenen.

Bron: Rendement

Terug