11 mei 2018
Onderwerpen: ZZP MKB Advies Tips

Een hogere WOZ-waarde door zonnepanelen

De belastingplichtige in deze zaak bezat een woning, waarop hij twintig niet-geïntegreerde zonnepanelen had laten plaatsen. De gemeente taxeerde zijn woning voor de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) op € 223.000. Hierbij had de gemeente rekening gehouden met de waarde van de zonnepanelen. De man was het hier niet mee eens en diende bezwaar in; de zonnepanelen waren volgens hem niet onroerend. De WOZ-waarde moest dus volgens hem een stukje lager zijn.

Zijn zonnepanelen onroerend?

Het hof gaf aan dat zonnepanelen die zijn geplaatst op een woning onroerend zijn en dus meetellen voor de WOZ-waarde. De panelen zijn namelijk naar aard en inrichting bestemd om duurzaam ter plaatse te blijven, zolang de belastingplichtige in de onroerende zaak woont. De zonnepanelen moesten daarom als onroerend worden aangemerkt. Dat bij een eventuele verhuizing de zonnepanelen zouden kunnen worden meegenomen, was niet relevant. Aan de zonnepanelen kon volgens een taxatierapport een bedrag van € 3.000 worden toegerekend. Het hof vond de WOZ-waarde niet te hoog en verklaarde het hoger beroep dus ongegrond.
Hof Arnhem-Leeuwarden, 17 april 2018, ECLI (verkort): 3558

Bron: Rendement

Terug